Pomiary geodezyjne

Oferowane usługi

 • obsługa geodezyjna budów:
  • tyczenie obiektów na gruncie,
  • obsługa budowy sieci uzbrojenia podziemnego,
  • geodezyjna obsługa budowy dróg, obiektów kubaturowych,
 • mapy do celów projektowych tworzone są z wykorzystaniem klasycznych metod pomiarowych oraz przy wykorzystaniu BSP ( bezzałogowych statków powietrznych) do tworzenia ortofotomapy i numerycznego modelu terenu i ręcznego skanera w technologii SLAM jako pomiar uzupełniający i uszczegóławiający obszary nie objęte pomiarem z drona.
 • pomiary powykonawcze budynków i budowli
 • pomiary inwentaryzacyjne placu budowy na każdym etapie budowy służące do obmiarów robót oraz sprawozdań, porównania placu budowy z projektem i mapą do celów projektowych
 •  pomiary terenu do obliczeń mas ziemnych, składowisk materiałów sypkich,
 •  inwentaryzacje architektoniczne obiekty kubaturowych na zewnątrz i wewnątrz obiektu, inwentaryzacja architektoniczna, pomiar powierzchni lokali, inwentaryzacje parków,
 • tworzenie korytarzy projektowych do systemów sterowania maszyn,
 • pomiar statyczny GNSS osnów realizacyjnych
 • pomiary obiektów inżynierskich, pionowości kominów, podtorza suwnic.

Modelowanie 3D – korytarze

Fotogrametria

Skaning laserowy